Geschiedenis

In het ‘Oranje-Kontakt’, het officiële orgaan van de vereniging ‘Oranje Boven’ dat in de 60-er jaren verschijnt, lezen we in de kop van het blad dat de vereniging opgericht is op 4 november 1913. Hoe komt dat en wat is er van waar? Wel, in 1913 bestond het tegenwoordige Nederland 100 jaar.  

Bij het einde van de Franse tijd werd de zoon van stadhouder Willem v door het bekende driemanschap uit Engeland teruggeroepen. Hij landde op 30 november 1813 in Scheveningen en werd de volgende dag, 1 december 1813, in Amsterdam als Willem I tot soeverein vorst uitgeroepen. Daarom wordt eind 1913 in het gehele land de 100-jarige onafhankelijkheid van ons land gevierd. Ook in Schoonhoven wordt een Comité tot Herdenking van Neerland’s Onafhankelijkheid opgericht dat het feest zal voorbereiden. Twee dagen lang wordt er uitbundig gefeest. 

Na het feest wordt er een vergadering gehouden, waarover we in de schoonhovense Courant lezen: ‘…wenschte het comité te komen tot oprichting eener Oranje-Vereeniging, waarover een contributie van ƒ1,- per jaar had bedacht’. Dit zou echter een kwestie worden van de leden, die natuurlijk later een reglement zouden opmaken en vaststellen. De op dat ogenblik aanwezige 51 personen verklaarden allen in beginsel bereid te zijn tot de vereeniging toe te treden. Nadat bij stemming was uitgemaakt, dat het voorlopig bestuur uit 7 en niet uit 5 personen zou bestaan, werden als zodanig gekozen de heren: G. Bouwmeester, R. Bron, C. van der Hek, T.W v.d. Houten, W.F Itjeshorst, P. de Jong en C. Oosterom. Aan het slot van de vergadering zongen de aanwezigen het ‘Wilhelmus’. 

Tot oprichting van een oranje vereniging zal het niet komen, want het jaar 1914 wordt een oorlogsjaar. Ook Nederland, bezorgd om zijn neutraliteit, beleeft angstige dagen. Op 30 juli mobiliseert ook ons land het leger. Het zal tot januari 1928 duren voordat Schoonhoven een Oranje Boven Vereniging zal krijgen.  Half augustus 1927 komen een aantal ingezetenen in de sociëteitszaal van hotel ‘Belvedere’ bijeen om plannen te bespreken tot oprichting van een Oranjevereniging. Al is het nog kort dag, er wordt een feest georganiseerd op 31 augustus voor de schoolkinderen, maar ook voor de burgers.  In september wordt er een vergadering te houden om een definitieve vereniging op te richten. Er worden 274 mensen lid. De gezamenlijke contributieopbrengst bedraagt circa ƒ570,-. Een mooi begin voor een lange toekomst!

Comments are closed.